Witamy w Myneviskin Sp. z o.o. firmie o technologiach w dermatoskopii . Dbamy o prywatność naszych użytkowników, dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która objaśnia, jak zbieramy, przechowujemy, używamy i udostępniamy Twoje dane. Korzystając z naszej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, zgadzasz się na postanowienia zawarte w tej polityce.

Zbieranie Danych

  • Dane Osobowe. Aby korzystać z wybranych funkcji aplikacji Neviscope, możemy prosić o dostarczenie danych do logowania, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

  • Dane Techniczne. Automatycznie zbieramy informacje o Twoim urządzeniu, przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym, takie jak adres IP, rodzaj urządzenia, identyfikator reklamowy oraz dane dotyczące korzystania z serwisu.

Wykorzystanie Danych

  • Personalizacja Usług. Dane osobowe pozwalają nam dostosować doświadczenie korzystania z Neviscope do Twoich indywidualnych potrzeb, dostarczając spersonalizowane informacje i rekomendacje.

  • Analiza Użytkowania. Analizujemy dane techniczne w celu zrozumienia, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej, co umożliwia nam nieustanne doskonalenie naszych usług.

  • Kontakt i Powiadomienia. Możemy używać podanych przez Ciebie danych kontaktowych do przesyłania ważnych informacji, aktualizacji i powiadomień dotyczących naszych usług.

Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, użytkownicy Neviscope mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania oraz przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami.

Bezpieczeństwo Danych

Myneviskin Sp. z.o.o podejmuje środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, ujawnieniem lub uszkodzeniem. Stosujemy nowoczesne technologie szyfrowania oraz protokoły bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i zdjęć jest naszym priorytetem. Dlatego każda praktyka związana z przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych jest oparta na wartościach prywatności i bezpieczeństwa. W dążeniu do ciągłego doskonalenia naszych praktyk związanych z bezpieczeństwem danych, zobowiązujemy się monitorować rozwój technologii i dostosowywać nasze procedury zgodnie z najnowszymi standardami.

  • Serwery AWS. Myneviskin Sp. z o.o. przechowuje dane na serwerach dostarczanych przez Amazon Web Services (AWS), lidera w dziedzinie usług chmurowych. Serwery AWS są zabezpieczone najnowocześniejszymi technologiami, zapewniającymi niezawodność, skalowalność i wysoki poziom bezpieczeństwa.

  • Bucket S3. Zdjęcia przechowywane są w usłudze Simple Storage Service (S3) od AWS, w specjalnie skonfigurowanym bucket. S3 oferuje nie tylko elastyczność w przechowywaniu, ale także zapewnia niezawodne i bezpieczne środowisko do składowania plików graficznych.

  • Szyfrowanie Danych. Wszystkie dane przechowywane na serwerach AWS, w tym również zdjęcia w Bucket S3, są poddawane zaawansowanym protokołom szyfrowania, co zapewnia dodatkową warstwę ochrony dla Twoich informacji.

  • Zgodność z Standardami Bezpieczeństwa. Serwery AWS oraz usługa S3 spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są zgodne z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak GDPR.

  • Audyt Bezpieczeństwa. Regularnie przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa na serwerach AWS oraz w usłudze S3, aby upewnić się, że nasze praktyki zabezpieczeń pozostają na najwyższym poziomie.

  • Transparentność. Jesteśmy transparentni w kwestii sposobu przechowywania Twoich danych na serwerach AWS i w Bucket S3, abyś mógł być pewien, że są one bezpieczne, zgodnie z najwyższymi standardami.

 

 

 • Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazy („Administrator Serwisu”) jest właścicielem i administratorem serwisu dostępnego pod adresem www.myneviskin.com („Serwis”) oraz aplikacji użytkownika będącej elementem Serwisu („Aplikacja”). Użytkownik korzystając z Aplikacji i e-konsultacji wykonywanych z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu przyjmuje do wiadomości i zgadza się na poniższe: 
  1. Administrator Serwisu nie jest podmiotem leczniczym i nie udziela świadczeń zdrowotnych, w tym za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, w rozumieniu przepisów prawa jakiejkolwiek jurysdykcji.

   

  Aplikacja umożliwia osobie korzystającej z Aplikacji („Użytkownik”) uzyskanie e-konsultacji znamion skórnych wykonanej za pośrednictwem Serwisu przez lekarza zarejestrowanego w Serwisie ze zdjęć znamion skórnych przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, przy czym te e-konsultacje nie są świadczeniami zdrowotnymi.

   

  E-konsultacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym Użytkowników. E-konsultacje nie są ani diagnozami, ani poradami medycznymi, ani innymi świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów o świadczeniach zdrowotnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, a w szczególności nie zastępują świadczenia zdrowotnego polegającego na rozpoznaniu stanu zdrowia i ustaleniu dalszego postępowania leczniczego (diagnozy), porady medycznej lub leczenia i nie mogą być traktowane jako podstawa rozpoczęcia, wstrzymania, kontynuowania lub zakończenia leczenia lub innej terapii. Poleganie na jakichkolwiek informacjach dostępnych z wykorzystaniem Aplikacji lub Serwisu, w tym od lekarzy zarejestrowanych w Serwisie, następuje wyłącznie na własne ryzyko osoby korzystającej  z tych informacji. W celu uzyskania diagnozy, leczenia lub terapii schorzenia, Użytkownik powinien skorzystać ze świadczeń zdrowotnych.

   

  Odpowiedzialność za e-konsultacje uzyskane z wykorzystaniem Aplikacji ponosi lekarz, który je wykonuje. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za e-konsultacje uzyskane z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu.

   

  Użytkownik, po przeczytaniu powyższych zasad wykonywania e-konsultacji niniejszym oświadcza, że rozumie je i zgadza się na nie. Użytkownik zgadza się, że korzystając z e-konsultacji przez Aplikację zwalnia Administratora Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności dotyczącej e-konsultacji wykonywanych przez lekarzy z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu, w tym zwłaszcza związanych z chorobą lub uszczerbkiem na zdrowiu, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

   

  1. Osoba korzystająca z e-konsultacji wykonywanych z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu (Użytkownik), przekazując zdjęcie lub zdjęcia znamion skórnych przez Aplikację, przenosi wszelkie prawa do tych zdjęć na Administratora Serwisu i zgadza się na korzystanie ze zdjęć przez lekarzy w celu wykonania e-konsultacji z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu, jak też zgadza się na włączenie zdjęć do baz zdjęć, w tym w Serwisie oraz korzystanie z nich w celu ich zautomatyzowanego przetwarzania i analizowania utrwalonych na nich zmian skórnych (w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji). Administrator Serwisu może przekazywać prawa do zdjęć innym osobom.

   

   

   

   

   

   

  ***************************

  Myneviskin sp. z o.o. with its seat in Głuchołazy („Service Administrator„) is the owner and the administrator of the service available at www.myneviskin.com („Service„) and the user’s application being the element of the Services („Application„). The use of tools from the Application and e-executable files from the use of the Application and the Website acknowledges and agrees to the follow. By the use of the Application and e-consultations, the user acknowledges as follows:

   

  1. The Service Administrator is not a medical entity and does not provide health services, including through the Service and Application, within the meaning of the law of any jurisdiction.

   

  The Application enables the person using the Application („User„) to obtain e-consultations of skin birthmarks performed via the Service by a doctor registered in the Service from pictures of the birthmarks provided by the User via the Application; these e-consultations are not health services.

   

  E-consultations serve only for informational and educational purposes of Users. E-consultations are neither diagnoses, medical advices, nor other health services within the meaning of the regulations on health services in any jurisdiction; in particular, but not limited to the following,  e-consultations do not substitute a health service consisting in recognizing the state of health and determining further medical treatment (diagnosis), medical advice, or treatment, and may not be treated as a basis for commencing, withholding, continuing or terminating treatment or other therapy. Relying on any information available via Application and Service, including also information from doctors registered in the Service, is at the sole risk of the person using such information. In order to obtain a diagnosis, treatment or therapy for a disease, the User should use medical services.

   

  The responsibility for e-consultations obtained using the Application lies with the doctor who provides them. The Service Administrator shall not be liable in any way for e-consultations obtained via Application and Service.

   

  The User, after reading the above rules for providing e-consultations, hereby declares that he/she understands and agrees to them. The User agrees that by using e-consultation via Application he/she releases the Administrator from any liability relating to e-consultations provided by doctors using the Application and the Website, to the widest extent permissible by law.

   

  1. A person using e-consultation provided via Application and Service, by submitting a picture(s) of the birthmarks via Application, transfers all rights to these pictures to the Service Administrator and agrees that these pictures are used by doctors for performing e-consultations via Application  and Service, as well as agrees to include the pictures in databases, also of the Service, and their  automated processing and analyzing of birthmarks  captured on them (using artificial intelligence). The Service Administrator may transfer the rights to the photos to other persons.

   

 • Sztuczna inteligencja w Aplikacji Neviscope Professional:

Analizy AI  służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym dla Lekarzy . Analizy AI  nie są ani diagnozami, ani poradami medycznymi, ani innymi świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów o świadczeniach zdrowotnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, a w szczególności nie zastępują świadczenia zdrowotnego polegającego na rozpoznaniu stanu zdrowia i ustaleniu dalszego postępowania leczniczego (diagnozy), porady medycznej lub leczenia i nie mogą być traktowane jako podstawa rozpoczęcia, wstrzymania, kontynuowania lub zakończenia leczenia lub innej terapii. Poleganie na jakichkolwiek informacjach dostępnych z wykorzystaniem AI w Aplikacji lub Serwisu, w tym od lekarzy zarejestrowanych w Serwisie, następuje wyłącznie na własne ryzyko osoby korzystającej  z tych informacji. W celu uzyskania diagnozy, leczenia lub terapii schorzenia, Użytkownik powinien skorzystać ze świadczeń zdrowotnych.